سری سوال اول

به سوالات زیر در قالب کامنت پاسخ دهید.

1- انواع کوره های مورد استفاده در روش ریخته گری را نام ببرید.

2- چند مورد از روش های ریخته گری را نام ببرید.