سری اول سوالات

1- روش های مختلف تولید انرژی الکتریکی را نام ببرید.

2- شدت جریان الکتریکی را تعریف کنید.